Stadgar

 1. Riksföreningen består av suveräna verkstäder för yrkesverksamma konstnärer/konsthantverkare i Sverige.
 2. Medlemmar kan de verkstäder bli som är etablerade, har en öppen medlemsintagning, redovisad ekonomi och har minst 20 medlemmar.
 3. Medlemsverkstäderna betalar en årsavgift med en en lika stor fast del per verkstad och en rörlig del baserad på antalet individuella aktiva medlemmar i respektive verkstad.
 4. Riksföreningen skall vara samordnande mellan landets kollektivverkstäder och kan agera part i för handlingar med stat, kommun, landsting och andra organisationer.
 5. Riksföreningen skall främja gemensam utveckling och strategi främst vad gäller kollektivverkstädernas långsiktiga överlevnad och utveckling samt beträffande arbetsmarknadspolitiska och kultur politiska åtgärder för konstnärer och konsthantverkare.
 6. Riksföreningen skall stödja den kooperativa tanken vad gäller gemensamma verkstäder för konstnärer och konsthantverkare, samt främja utbyte och samarbete mellan verkstäderna.
 7. Riksföreningen är remissorgan för stat, region/landsting och kommuner.
 8. Föreningen skall ha minst ett medlemsmöte per år, varav ett är årsmöte som hålls årligen senast den 31/5.
 9. Årsmötet är Riksföreningens högsta beslutande organ och är beslutsmässigt om minst hälften av anslutna verkstäder är representerade. Vid årsmötet har varje medlemsverkstad en röst. Röstberättigade är de verkstäder som betalt årsavgiften. Rösträtt kan överlåtas via skriftlig fullmakt. Kallelse skall skickas ut minst två (2) veckor innan årsmötet. Till kallelsen ska bifogas verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt förslag till stadgeändringar och andra beslut av strategisk betydelse (se 14). Eventuella motioner ska inkomma innan pågående verksamhetsårs slut.
 10. Riksföreningen leds av en styrelse på 5-10 ledamöter.
 11. Styrelseledamot utses på två år i taget med ett års förskjutning så att inte hela styrelsen avgår samtidigt. Riksföreningens ordförande och kassör utses av årsmötet. Övriga styrelsefunktioner fördelas av styrelsen inom sig. Årsmötet utser även verksamhetsårets revisor och valberedning.
 12. Riksföreningens verksamhetsår är från den 1 januari till den 31 december. Verksamhets berättelse inklusive ekonomisk berättelse och revisionsberättelse skall godkännas av årsmötet som fattar beslut om ansvarsfrihet för det gånga verksamhetsåret.
 13. Årsavgiften för kommande verksamhetsår bestäms av årsmötet.
 14. Beslut såsom stadgeändringar, upplösning av Riksföreningen fattas på två på varandra följande medlemsmöten med majoritetsbeslut i förhållande till anslutna verkstäder. Beslut om uteslutning fattas på årsmöte med majoritetsbeslut i förhållande till anslutna verkstäder. Eventuell kassa fördelas lika mellan Riksföreningens verkstäder vid beslut om upp lösning.
 15. Eventuellt utträde, för kommande år, meddelande till styrelsen senast 1 oktober.

Kollektiva
konstnärs-
verkstäders
Riksorganisation

Med stöd av
Sidan skapad av Andreas Palm Österberg