KKV Riks
Konstnärernas Kollektivverkstäder Riksorganisation

Konstnärernas Kollektivverkstäder, KKV, är öppna för yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare. För många konstnärer utgör verkstäderna ett viktigt komplement till den egna ateljén eller helt enkelt den enda möjligheten att kunna arbeta professionellt inom sin speciella teknik. Den första kollektivverkstaden bildades i Stockholm 1969. KKV Riks bildades i Göteborg 1996 av representanter från 15 av landets kollektivverkstäder.

KKV Riks uppgifter och roll

 • Verka utåt mot de som påverkar konstens villkor: Stat, kommuner och Landsting.
 • Arbeta med utvecklingsfrågor för verkstäderna och konstnärskåren.
 • Verka inåt mot KKVer och konstnärena.

Just nu finns 24 verkstäder registrerade som medlemmar i Konstnärernas Kollektivverkstäders Riksorganisation. Oftast är det ideella föreningar och totalt handlar det om runt 2700 konstnärer som är berörda. Mycket av den offentliga konsten i Sverige skapas i våra kollektivverkstäder. Verkstäderna har blivit en betydande kunskapsbank med professionell utrustning tillgänglig för utövande konstnärer och en viktig mötesplats såväl lokalt som nationellt och internationellt. Varje verkstad har sin egen specifika inriktning.

Styrelsen bildas så att den representerar verkstäderna geografiskt, regional och kontaktmässigt. Dvs varje styrelseledamot ska ha god kontakt med de verkstäder som ledamoten representerar. Känna till verkstädernas verksamhet, behov och möjligheter.


KKV Riks
Ordförande Staffan Westerlund

T
el. 070-31 49 49 3

KKV Riks postgironummer 27 13 63 - 4

Organisation
KKV-riks' styrelse
Ordförande
Staffan Westerlund
s.w@synintryck.se
Sekreterare
Walter Ruth
myself@waru.nu
Kassör
Marie Englbrekt
marie_engelbrekt@yahoo.se
Ledamot
Ulrika Hembjer
ulrika_hembjer@hotmail.com
Ledamot
Inga Berg
info@ingaberg.se
Ledamot
Eva Höök
evahook@hotmail.com
Suppleant
 
Valberedning
Catrine Johansson
tillcathrine@gmail.com
KKV-riks

c/o Staffan Westerlund
Strengbergsgatan 7
871 33 Härnösand 

Tel. 070-31 49 49 3

E-postadress: info@kkv-riks.se


KKV_riks postgironummer 27 13 63 - 4

Stadgar
Stadgar för Riksföreningen
för Konstnärernas Kollektivverkstäder
 1. Riksföreningen består av suveräna verkstäder för yrkesverksamma konstnärer/konsthant verkare i Sverige.

 2. Medlemmar kan de verkstäder bli som är etablerade, har en öppen medlemsintagning, redovisad ekonomi och har minst 20 medlemmar.

 3. Medlemsverkstäderna betalar en årsavgift med en en lika stor fast del per verkstad och en rörlig del baserad på antalet individuella aktiva medlemmar i respektive verkstad.

 4. Riksföreningen skall vara samordnande mellan landets kollektivverkstäder och kan agera part i för handlingar med stat, kommun, landsting och andra organisationer.

 5. Riksföreningen skall främja gemensam utveckling och strategi främst vad gäller kollektivverkstä dernas långsiktiga överlevnad och utveckling samt beträffande arbetsmarknadspolitiska och kultur politiska åtgärder för konstnärer och konsthantverkare.

 6. Riksföreningen skall stödja den kooperativa tanken vad gäller gemensamma verkstäder för konstnärer och konsthantverkare, samt främja utbyte och samarbete mellan verkstäderna.

 7. Riksföreningen är remissorgan för stat, region/landsting och kommuner.

 8. Föreningen skall ha minst ett medlemsmöte per år, varav ett är årsmöte som hålls årligen senast den 31/5.

 9. Årsmötet är Riksföreningens högsta beslutande organ och är beslutsmässigt om minst hälften av anslutna verkstäder är representerade. Vid årsmötet har varje medlemsverkstad en röst. Röstberättigade är de verkstäder som betalt årsavgiften. Rösträtt kan överlåtas via skriftlig fullmakt. Kallelse skall skickas ut minst två (2) veckor innan årsmötet. Till kallelsen ska bifogas verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt förslag till stadgeändringar och andra beslut av strategisk betydelse (se 14). Eventuella motioner ska inkomma innan pågående verksamhetsårs slut.

 10. Riksföreningen leds av en styrelse på 5-7 ledamöter.

 11. Styrelseledamot utses på två år i taget med ett års förskjutning så att inte hela styrelsen avgår samtidigt. Riksföreningens ordförande och kassör utses av årsmötet. Övriga styrelsefunktioner fördelas av styrelsen inom sig. Årsmötet utser även verksamhetsårets revisor och valberedning.

 12. Riksföreningens verksamhetsår är från den 1 januari till den 31 december. Verksamhets berättelse inklusive ekonomisk berättelse och revisionsberättelse skall godkännaas av årsmötet som fattar beslut om nsvarsfrihet för det gågna verksamhetsåret.

 13. Årsavgiften för kommande verksamhetsår bestäms av årsmötet.

 14. Beslut såsom stadgeändringar, upplösning av Riksföreningen fattas på två på varandra fäljande medlemsmöten med majoritetsbeslut i förhålland till anslutna verkstäder. Beslut om uteslutning fattas på årsmöte med majoritetsbeslut i förhållande till anslutna verkstäder. Eventuell kassa fördelas lika mellan Riksföreningens verkstäder vid beslut om upp lösning.

 15. Eventuellt utträde, för kommande år, meddelande till styrelsen senast 1 oktober.